Pomiń łącza nawigacji>Strona główna>Informacje ogólne

82770

Informacje ogólne

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK ZAMAWIANY

„Energetyka z przyszłością” nr POKL 04.01.02-00-088/12

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kierunku kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

Kierunek Energetyka prowadzony na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej został uznany za kluczowy dla gospodarki – projekt pt. „Energetyka z Przyszłością” uzyskał pozytywną ocenę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wygrywajac fundusze na jego realizację.

 Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia na kierunku Energetyka w Politechnice Poznańskiej.

1. Zgodnie z założeniami projektu 30. najlepszych studentów rozpoczynających studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2012/2013 na kierunku Energetyka w Politechnice Poznańskiej otrzyma stypendium naukowe w wysokości 1000 zł/m-c.

2. Na pierwszym roku zostaną zorganizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe z chemii oraz podstaw elektrotechniki dla 30. studentów.

3. Program nauczania będzie wzbogacony o dodatkowe zajęcia dydaktyczne poszerzające wiedzę i podnoszące kwalifikacje absolwenta, np.:

  • wykłady zamawiane z udziałem wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy,

  • wyjazdy studyjne do nowoczesnych zakładów przemysłowych związanych z branżą energetyczną,

  • urozmaicony program praktyk studenckich,

  • staże przemysłowe w znanych firmach energetycznych,

  • bezpłatne, potwierdzone certyfikatem szkolenia specjalistyczne,

  • wyjazdy na krajowe imprezy targowe z zakresu energetyki.  

  
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego