Pomiń łącza nawigacji>Strona główna>Regulamin kierunku

82778

Regulamin uczestnictwa
w kierunku zamawianym
"Energetyka z przyszłością"

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie "Energetyka z przyszłością".

 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1. "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Podziałanie 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".

 3. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Politechnika Poznańska.

 4. Instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 5. Projekt jest realizowany w okresie 03.09.2012 - 31.12.2015.

 6. Jednostką realizującą projekt jest Wydział Elektryczny (WE).

 7. Koordynatorem Projektu jest osoba umocowana przez Rektora Politechniki Poznańskiej.

 

§ 2

Słownik pojęć

 1.    Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Projekt – "Energetyka z przyszłością";
 • Beneficjent – Politechnika Poznańska (PP);
 • Uczestnik Projektu – student PP studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Energetyka, prowadzonego na Wydziale Elektrycznym PP, rekrutowany na rok akademicki 2012/2013 oraz kontynuujący studia w dalszych latach studia na kierunku zamawianym,  zakwalifikowany do udziału w Projekcie;
 • Koordynator Projektu – osoba sprawująca ogólny nadzór nad Projektem;
 • Biuro Projektu – siedziba: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, Dziekanat Wydziału Elektrycznego pok. 21, tel. 61-6652544, fax. 61-6652548, e-mail: office_ezp@put.poznan.pl;
 • Strona internetowa projektu: www.ezp.fee.put.poznan.pl.

 

§ 3

Cele i założenia Projektu

 1.  Ogólnym celem projektu jest zwiększenie liczby dobrze wykształconych absolwentów kierunku Energetyka Politechniki Poznańskiej, posiadających wykształcenie odpowiadające zapotrzebowaniom rynku pracy.

 2. Projekt zakłada:

 • utworzenie programu stypendialnego;
 • przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z chemii i podstaw elektrotechniki;
 • uczestnictwo studentów w dedykowanych szkoleniach i egzaminach certyfikujących;
 • rozszerzenie kadry dydaktycznej o ekspertów spoza uczelni, z kraju i zagranicy, zapraszanych na wykłady dla kierunku Energetyka.

 

§ 4

Zasady uczestnictwa w Projekcie

 1. O zakwalifikowanie do udziału w Projekcie ubiegać mogą się studenci PP studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Energetyka prowadzonego na Wydziale Elektrycznym PP, rekrutowani na rok akademicki 2012/2013 oraz kontynuujący studia w dalszych latach na kierunku zamawianym.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

  1. złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z kwestionariuszem osobowym (załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu),
  2. złożenie prawidłowo wypełnionego arkusza danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 3 i 4 do niniejszego regulaminu),
  3. podpisanie przez obie strony (Beneficjenta i Uczestnika Projektu) umowy uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu).

   

 3. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2 jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia zawartych w § 3 pkt. 2 niniejszego regulaminu.

 4. Zasady przyznawania stypendium, o których mowa w § 3 pkt. 2 reguluje odrębny "Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością".

 5. Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium, o którym mowa w pkt. 4 winny złożyć wniosek o stypendium.

 6. Liczby studentów objętych formami wsparcia zawartymi w § 3 pkt. 2 niniejszego regulaminu są określone umową podpisaną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

 7. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do potwierdzania swojego udziału w zajęciach wyrównawczych na liście obecności. Zaliczenie tych zajęć odbywa się na podstawie list obecności studentów.

 8. Liczba obecności kwalifikowanych do zaliczenia przedmiotu wynika z regulaminu studiów.

 

§ 5

Rezygnacja z udziału w Projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w czasie trwania Projektu Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.

 2. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji z udziału w Projekcie jest wypadek losowy, Uczestnik Projektu zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 dokumentację potwierdzającą ten fakt. 

 3. W przypadku, gdy przyczyną rezygnacji z udziału w Projekcie nie jest wypadek losowy lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie została zaakceptowana przez Koordynatora Projektu, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu uzyskanych w czasie udziału w Projekcie korzyści finansowych.

 4. W przypadku skreślenia z listy studentów, student nie jest zobowiązany do zwrotu pobranego wcześniej stypendium, o ile pobrał je w przysługującej mu wysokości.

 

§ 6

Zasady monitoringu Uczestników Projektu

 1. Zgodnie z wymogami Projektu, wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz doskonalenie oferowanych form wsparcia wymienionych w § 3 pkt. 2 niniejszego regulaminu.

 2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udziału w badaniach ankietowych organizowanych przez Uczelnię w ramach Projektu.

 3. Prowadzący zajęcia wyrównawcze może przeprowadzić test sprawdzający postępy studenta. Test ten bez względu na wynik nie będzie miał wpływu na zaliczenie przedmiotu, a będzie jedynie uwzględniany w ocenie realizacji projektu.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Projektu przez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie akceptują warunki niniejszego regulaminu.

 2. Aktualna treść Regulaminu znajduje się w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu www.ezp.fee.put.poznan.pl.

 3. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa powszechnego oraz wewnętrzne regulacje Uczelni.

 


 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego