Pomiń łącza nawigacji>Stypendia>Regulamin

82762

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym „Energetyka z przyszłością”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kierunku kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
 

 (dokument jednolity oraz załącznik nr 1 i załącznik nr 2 )

 

I. Definicje

§ 1

Pojęcia przyjęte w niniejszym regulaminie:
Projekt – projekt „Energetyka z przyszłością” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kierunku kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” w okresie od 3.09.2012 r. do 31.12.2015 r. realizowany na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej dla studentów kierunku Energetyka na studiach stacjonarnych I stopnia.
Stypendium – stypendium przyznawane w ramach Projektu.
Stypendysta – student otrzymujący Stypendium.
Wydziałowa Komisja Stypendialna – trzyosobowa komisja powołana przez Dziekana Wydziału Elektrycznego na okres realizacji Projektu, w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli Wydziału oraz jeden przedstawiciel studentów Wydziału.

  

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Informacja o konkursie i zasadach przyznawania stypendiów umieszczona będzie na stronie internetowej projektu www.ezp.fee.put.poznan.pl oraz wywieszona w gablocie dziekanatu Wydziału Elektrycznego.
 2.  Za wszelkie sprawy związane ze Stypendium odpowiedzialna jest Wydziałowa Komisja Stypendialna. Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej zapadają w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 3.  Stypendium przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane jest przez okres 9 miesięcy w danym roku akademickim (od października do czerwca) w wysokości 1000 zł miesięcznie w okresie od 01.10.2012 do 30.06.2015, zgodnie z umową  podpisaną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pod warunkiem wypełnienia przez Stypendystę obowiązków wynikających z punktu 5 (Obowiązki stypendysty).
 4. Liczba Stypendiów przyznawana w danym roku studiów jest równa 30, jednak nie może być większa niż połowa całkowitej liczby studentów biorących udział w Projekcie, zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 5.  Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Przyjmowaniem wniosków zajmuje się osoba wyznaczona przez Koordynatora Projektu.
 6.  Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie III (Zasady przyznawania stypendium).

 

III. Zasady przyznawania stypendium

§ 3

 1. Stypendium na I roku studiów przyznaje się na podstawie listy rankingowej studentów.
 2.  O kolejności miejsc na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydatów podczas postępowania kwalifikacyjnego na studia.
 3. Finaliści olimpiad stopnia centralnego, przyjęci na dany kierunek zamawiany z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (zgodnie z Uchwałą nr 50 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Politechnice Poznańskiej finalistów olimpiad stopnia centralnego), otrzymują maksymalną liczbę punktów, które może uzyskać kandydat podczas postępowania kwalifikacyjnego.
 4.  W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o miejscu w rankingu decyduje Wydziałowa Komisja Stypendialna na podstawie analizy innych osiągnięć w nauce.

 

§ 4

Lista rankingowa, na podstawie której przyznawane jest Stypendium w kolejnych latach, ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

 1. Średnią ważoną ocen uzyskanych w poprzednim roku studiów (dwa ostatnie semestry studiów), obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów i potwierdzoną przez dziekanat. Z tego tytułu przysługuje studentowi liczba punktów będąca wynikiem średniej pomnożonej przez 10.
 2. Członkostwo i aktywność w jednym kole naukowym, wskazanym przez studenta, potwierdzone przez opiekuna koła naukowego. Z tego tytułu student może uzyskać od 0 do 3 punktów.
 3.  Potwierdzone przez organizatora lub certyfikatem ustne wystąpienia seminaryjne lub konferencyjne o charakterze naukowym związane z kierunkiem studiów. Z tego tytułu, niezależnie od liczby wystąpień, student może uzyskać maksymalnie:
  a) 1 pkt – za wystąpienia na szczeblu uczelnianym,
  b) 2 pkt – za wystąpienia na szczeblu krajowym,
  c) 3 pkt – za wystąpienia na szczeblu międzynarodowym.
 4.  Opublikowanie pracy w krajowych recenzowanych czasopismach naukowych. Należy dołączyć kopię stron zawierających nazwisko autora, tytuł pracy i wydawnictwo. Z tego tytułu przysługuje studentowi liczba punktów będąca iloczynem liczby 2,0 i liczby publikacji. Uzyskanych punktów nie sumuje się z punktami uzyskanymi za osiągnięcia wymienione w pkt. 5 i 6.
 5.  Opublikowanie pracy w międzynarodowych recenzowanych czasopismach naukowych. Należy dołączyć kopię stron zawierających nazwisko autora, tytuł pracy i wydawnictwo. Z tego tytułu przysługuje studentowi liczba punktów będąca iloczynem liczby 4,0 i liczby publikacji. Uzyskanych punktów nie sumuje się z punktami uzyskanymi za osiągnięcia wymienione w pkt. 4 i 6.
 6.  Opublikowanie pracy w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Należy dołączyć kopię stron zawierających nazwisko autora, tytuł pracy i wydawnictwo. Z tego tytułu przysługuje studentowi liczba punktów będąca iloczynem liczby 8,0 i liczby publikacji. Uzyskanych punktów nie sumuje się z punktami uzyskanymi za osiągnięcia wymienione w pkt. 4 i 5.
 7.  Uczestnictwo w zawodach sportowych, potwierdzone przez kierownika sekcji sportowej AZS (największa liczba punktów spośród a, b, c):
  a) Indywidualnych lub drużynowych mistrzostwach Polski lub akademickich mistrzostwach Polski. Z tego tytułu przysługuje studentowi od 0 do 5 pkt.
  b) Indywidualnych lub drużynowych mistrzostwach Europy lub akademickich mistrzostwach Europy. Z tego tytułu przysługuje studentowi od 3 do 10 pkt.
  c) Indywidualnych lub drużynowych mistrzostwach świata lub w Uniwersjadzie. Z tego tytułu przysługuje studentowi od 8 do 15 pkt.
 8.  Osiągnięcia na polu artystycznym, potwierdzone przez kierownika Uczelnianego Centrum Kultury. Z tego tytułu przysługuje studentowi od 0 do 5 pkt.
 9.  Inne potwierdzone osiągnięcia zaopiniowane przez Wydziałową Komisję Stypendialną (praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania, a związane z kierunkiem studiów, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych). Z tego tytułu przysługuje studentowi od 0 do 5 pkt.
 10.  Aktywność w zajęciach wyrównawczych, dodatkowych oraz wykładach otwartych objętych Projektem. Z tego tytułu przysługuje studentowi od 0 do 5 pkt.

Maksymalna łączna liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia opisane w punktach 2 - 9 nie może przekroczyć 20 pkt.

 

IV. Sposób rozpatrywania wniosków

§ 5

 1. Wydziałowa Komisja Stypendialna zapoznaje się z wnioskami złożonymi przez kandydatów i – stosując kryteria zawarte w punkcie III (Zasady przyznawania stypendium) – ustala listę rankingową.
 2.  Stypendia otrzymują kandydaci, którzy osiągnęli największą liczbę punktów na liście rankingowej, zgodnie z limitami określonymi dla danego kierunku. Pozostałe osoby wpisane są na listę rezerwową.
 3.  W przypadku zwolnienia miejsca na liście stypendystów, studenci z listy rezerwowej będą kolejno włączani na listę stypendystów. W takim przypadku Stypendium będzie wypłacane od następnego miesiąca po włączeniu na listę stypendystów do końca roku akademickiego, pod warunkiem spełnienia rygorów określonych w punkcie V (Obowiązki stypendysty).
 4.  Lista stypendystów zostaje upubliczniona przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń dziekanatu oraz umieszczenie na stronie internetowej Projektu.

 

V. Obowiązki stypendysty

§ 6

 1. Warunkiem uzyskania Stypendium jest:
  • przystąpienie do Projektu przez wypełnienie i złożenie w Biurze Projektu następujących dokumentów:
   1. deklaracji uczestnictwa wraz z kwestionariuszem osobowym,
   2. arkusza danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
  • złożenie przez stypendystę pisemnego oświadczenia o niepobieraniu stypendium na innym kierunku zamawianym,
  • zaliczenie poprzedniego roku akademickiego w terminie określonym w Regulaminie studiów Politechniki Poznańskiej (nie dotyczy I roku studiów).
 2. Stypendysta do końca zimowej sesji poprawkowej zobowiązany jest udokumentować uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów w bieżącym semestrze, pod rygorem utraty Stypendium przyznanego na bieżący rok.
 3.  Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o Stypendium. W przypadku gdy Stypendysta otrzymuje urlop w trakcie trwania roku akademickiego, traci prawo do otrzymywania Stypendium od następnego miesiąca po otrzymaniu urlopu.
 4.  W przypadku niezaliczenia semestru zajęć objętego tokiem studiów oraz programem Projektu, skreślenia Stypendysty z listy studentów lub jego rezygnacji ze studiów, Stypendium w ramach kierunku zamawianego nie przysługuje. W takim przypadku Stypendium zostaje przyznane osobie następnej, zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie IV (Sposób rozpatrywania wniosków).

 

VI. Przepisy końcowe

§ 7

 1. Dokumentację stypendialną gromadzi dziekanat obsługujący kierunek studiów, na którym student otrzymuje Stypendium.
 2. Informacje oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o stypendium udostępnione są w formie elektronicznej na stronie internetowej Projektu.
 3. Wypłata Stypendium odbywa się według harmonogramu opracowanego przesz Kwesturę Politechniki Poznańskiej podanego do wiadomości na tablicy ogłoszeń dziekanatu oraz na stronie internetowej Projektu.
 4.  Stypendium przekazywane jest wyłącznie na rachunek bankowy studenta określony na oświadczeniu studenta będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu (załącznik nr 11, Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej).
 5. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego student jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Kwestury Politechniki Poznańskiej.

Załączniki:

 • Załącznik nr 2 – oświadczenie o numerze rachunku bankowego (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu zgodny z załącznikiem nr 11 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej)


 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego